Hune Vandværk

Hune Vandværk ligger syd for Hune by. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Størstedelen af forbruget i Hune Vandværks forsyningsområde er fra parcelhuse/sommerhuse.

Grundvand 
Hune Vandværk har 2 kildepladser med henholdsvis 2 indvindingsboringer (DGU nr. 15.1242 og 15.1243) og 3 indvindingsboringer (DGU nr. 15.823, 15.904 og 15.1014).

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i boringerne. Der er i 2021 etableret yderligere to boringer i plantagen.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Hune Vandværk har ringforbindelse til Blokhus Vandværk, Jonstrup Vandværk og Pandrup Vandværk. Forbrugerne kan herved forsynes ved forsyningssvigt.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 15. juni 2047
Tilladt indvindingsmængde 90000 m3
Indvinding 87126 m3
Indvindingsreserve 3 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme 1658

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Hune Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt.

Der er i Helhedsplan21 udlagt arealer til fremtidig byzone (bolig) og sommerhusområde i vandforsyningsområdet. Vandbehovet forventes derfor at være stigende frem mod 2034. 

Hune Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 90000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående ikke forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Hune Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Nej
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Hune Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Hune Vandværk:

  • Have fokus på indvindingstilladelsens størrelse i takt med vandbehovet i vandforsyningsområdet.

Hune Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration.

Kontaktoplysninger
Hune Vandværks hjemmeside.