Jonstrup Vandværk

Jonstrup Vandværk ligger lidt nordvest for Saltum. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Jonstrup Vandværk leverer vand til sommerhusområder, landejendomme, landbrug og campingpladser.

Grundvand 
Jonstrup Vandværk har 1 kildeplads med 6 indvindingsboringer (DGU nr. 15.363, 15.391, 15.538, 15.622, 15.916 og 15.1041).

Grundvandet indvindes fra smeltevandssand, som er beskyttet af ler af varierende udbredelse. Vandtypen for alle vandværkets boringer kan karakteriseres som vandtype C.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er konstateret 2,6-dichlorbenzamid (BAM) i 2 af indvindingsboringerne samt i drikkevandet, dog under grænseværdien.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Jonstrup Vandværk har ringforbindelse til Hune Vandværk, Blokhus Vandværk, Grønhøj Vandværk, Ingstrup Vandværk, Vester Hjermitslev Vandværk og Saltum Vandværk. Forbrugerne kan herved forsynes ved forsyningssvigt. 

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. december 2047
Tilladt indvindingsmængde 240000 m3
Indvinding 188086 m3
Indvindingsreserve 22 %
Vandtab (spild) 2,4 %
Antal tilsluttede ejendomme 2612

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Jonstrup Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 ikke udlagt områder til nye beboelser eller erhverv i vandforsyningsområdet. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034

Jonstrup Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 240000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Jonstrup Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Jonstrup Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Jonstrup Vandværk:

  • Følge udviklingen af 2,6-dichlorbenzamid (BAM) i udsatte boringer og vandværksvand.

Jonstrup Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration.

Kontaktoplysninger
Jonstrup Vandværks hjemmeside.