Moseby Vandværk

Moseby Vandværk ligger i den sydlige del af Moseby. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Nyt vandværk i 2022. Moseby Vandværk leverer vand til Moseby og landejendomme omkring Moseby.

Grundvand 
Moseby Vandværk har 1 kildeplads med 2 indvindingsboringer (DGU nr. 15.1223 og 15.1224).

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i drikkevandet. Moseby Vandværk etablerede i 2022 en ny kildeplads syd for Moseby, som erstatning for kildepladsen i Moseby By.

De seneste vandanalyser kan ses her

Forsyningssikkerhed
Moseby Vandværk har ringforbindelse til Kaas Hede Vandværk. Forbrugerne kan herved forsynes ved forsyningssvigt.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den
Tilladt indvindingsmængde 32000 m3
Indvinding 22000 m3
Indvindingsreserve 31 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme 251

Status 2020

Udvikling i planperioden 
I Moseby Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan 21 udlagt et område til nye beboelser i vandforsyningsområdet. Det forventes dog ikke at påvirke vandbehovet væsentligt.

Moseby Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 32000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Moseby Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Nej
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Nej
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Nej
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Moseby Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Moseby Vandværk:

  •  

Moseby Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Moseby Vandværks hjemmeside (Facebook).