Mål

Jammerbugt Kommune har opstillet 8 overordnede mål for den fremtidige vandforsyning i kommunen:

 • Indvindingsstrukturen skal være decentral, men koncentreret om de gode kildepladser.
 • Flere vandværker bør have fælles administration.
 • Der skal være tilstrækkeligt, uforurenet og velbeskyttet grundvand til at dække fremtidens behov for drikkevand.
 • Indvindingen af grundvand skal begrænses til det nødvendige og tilstrækkelige, og der skal tages hensyn til naturgrundlaget.
 • Forsyningen af drikkevand skal ske på grundlag af rent grundvand.
 • Vandværkerne skal bestræbe sig på forebyggende tiltag for at højne vandkvaliteten, undgå miljøfremmede stoffer i vandet og sikre forbrugerne mod mikrobielle forureninger.
 • Vandværkerne skal sikre forsyningssikkerhed, eksempelvis ved at etablere nødforbindelser til nabovandværker.
 • Alle ejendomme i kommunen skal have mulighed for tilslutning til et alment vandværk.

Målene er med til at sikre Jammerbugt Kommunes borgere godt drikkevand og en stabil vandforsyning. Samtidig forebygges forurening, så vandforsyningen fortsat kan baseres på uforurenet grundvand.

For at opfylde målene er der opstillet en række retningslinjer indenfor 5 områder:

 • Vandforsyningsstruktur
 • Grundvandsressource
 • Grundvandsbeskyttelse
 • Forsyningssikkerhed
 • Enkeltindvindere