Forsyningsselskabet Bonderup

Forsyningsselskabet Bonderup ligger nordøst for Bonderup i udkanten af byen. Råvandet indvindes og iltes, inden det ledes videre til rentvandstank. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Forsyningsselskabet Bonderup leverer vand til fordelingsvandværkerne Bonderup og Aggersund. Aggersund Fordelingsvandværk leverer vand til ejendomme i både Jammerbugt Kommune og Vesthimmerlands Kommune. 

Grundvand
Forsyningsselskabet Bonderup har 1 kildeplads med 4 indvindingsboringer (DGU nr. 24.621, 24.947, 24.957 og 24.958), hvor DGU nr. 24.621 er en reserveboring.

Grundvandet indvindes fra et kalkmagasin. Der er ikke et større beskyttende lerlag. Vandtypen kan karakteriseres som D.

Forsyningsselskabet er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i drikkevandet. Arsenindholdet er højt, men der er ikke registreret overskridelser af grænseværdien.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Forsyningsselskabet Bonderup har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. februar 2034
Tilladt indvindingsmængde 140000 m3
Indvinding 121555 m3
Indvindingsreserve 13 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme  

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I forsyningsområderne findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

I Helhedsplan21 er der ikke ændringer i vandforsyningsområderne i Jammerbugt Kommune. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034.

Forsyningsselskabet Bonderup har i dag en indvindingstilladelse på 140000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Forsyningsselskabet Bonderup er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Nej
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Forsyningsselskabet Bonderup
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Forsyningsselskabet Bonderup:

  • Vurdere om indførelse af simpel vandbehandling vil kunne sikre overholdelse af vandkvalitetskravene.

Forsyningsselskabet Bonderup skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Forsyningsselskabet Bonderups hjemmeside.