Rammer

Vandforsyningsplanen og kommunens sagsbehandling efter Vandforsyningsloven er underlagt en række andre rammer og love fra EU, fra nationalt niveau samt kommunal niveau.

EU-rammer

Vandrammedirektivet
EU’s vandrammedirektiv fastlægger rammerne for beskyttelse af vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvandet i alle EU-lande. Direktivet fastsætter en række miljømål og opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af tiltag og for overvågning af vandmiljøet.

EU’s vandrammedirektiv er udmøntet i den danske lovgivning i lov om vandplanlægning.

Grundvandsdirektivet
EU’s grundvandsdirektiv er udarbejdet for at forebygge og bekæmpe forurening af grundvandet i EU. Det indeholder procedurer til vurdering af grundvandets kemiske status og foranstaltninger til at reducere niveauet af forurenende stoffer.

For at grundvand kan anses for at have en god kemisk status, må nitratniveauet ikke overstige 50 mg/l, og niveauet for pesticider og deres nedbrydelsesprodukter må ikke overstige 0,1 µg/l, og i alt 0,5 µg/l for alle målte pesticider.

Habitatdirektivet
EU’s habitatdirektiv forpligter EU’s medlemslande til at udpege særlige bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Disse områder er udpeget, dels for at beskytte, dels for at genoprette en gunstig bevaringsstatus for bestemte naturtyper og arter af dyr og planter.

Indvinding af grundvand må ikke medføre, at gunstig bevaringsstatus ikke kan opretholdes.

Nationale rammer

Lov om vandplanlægning
EU’s vandrammedirektiv er udmøntet i dansk lovgivning i Lov om vandplanlægning. Loven har til formål at fastlægge rammer for beskyttelse og forvaltning af overfladevand og grundvand, og indeholder overordnede bestemmelser om vanddistrikter, myndigheders ansvar, miljømål, planlægning og overvågning. Med baggrund i Lov om vandplanlægning, fastlægger Staten et indsatsprogram for hvert vandområdedistrikt med henblik på opfyldelse af miljømålene.

Vandsektorloven
Vandsektorloven regulerer vandselskabernes økonomiske og organisatoriske forhold, og omfatter alle kommunalt ejede vandforsyningsselskaber samt private vandværker, der sælger mere end 200.000 m3 vand om året.

Med baggrund i Vandsektorloven fastsætter Staten indtægtsrammer for vandselskaberne, samt hvilke tilknyttede aktiviteter, de må beskæftige sig med.

Lov om vandforsyning
Vandforsyningsloven har til formål at sikre, at udnyttelse og beskyttelse af vandressourcen sker efter en samlet planlægning og en samlet vurdering af hensynet til ressourcens omfang, befolkningens og erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende vandforsyning, miljøbeskyttelse og naturbeskyttelse.

Loven har ligeledes til formål at sikre en planmæssig udbygning og drift af en tilstrækkelig og kvalitetsmæssig tilfredsstillende vandforsyning, samt kvalitetskrav til drikkevand til beskyttelse af menneskers sundhed.

Denne Vandforsyningsplan er udarbejdet med baggrund i Vandforsyningslovens § 14.

Kommunale rammer

Kommuneplan
Kommuneplanen er byrådets overordnede plan for Jammerbugt Kommunes udvikling de kommende 12 år.

Planen handler om, hvordan boliger, erhverv og servicefunktioner skal placeres i forhold til hinanden, om trafikbetjening, grønne områder, det åbne land m.v. Den forventede byudvikling danner bl.a. grundlag for fastlæggelse af vandværkernes forsyningsområder og prognosen for det fremtidige vandforbrug.

Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse
Staten har udpeget og kortlagt områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker uden for OSD. Med baggrund heri er det vurderet, hvor vandressourcerne er særligt sårbare, og der er udpeget indsatsområder i forhold til nitrat og pesticider.

Med baggrund i statens kortlægning, skal kommunerne udarbejde indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for de udpegede indsatsområder efter Vandforsyningslovens § 13. Kommunerne kan udarbejde indsatsplaner for andre områder efter Vandforsyningslovens § 13a, hvis statens udpegninger er utilstrækkelige til at sikre kommunens vandforsyningsinteresser.