Østerby Vandværk

Østerby Vandværk ligger i Østerby. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Østerby vandværk leverer vand til Hammershøj, Vesterby og Østerby samt landejendomme omkring.

Grundvand 
Østerby Vandværk har 2 kildepladser med henholdsvis 1 indvindingsboring (DGU nr. 25.596) og 2 indvindingsboringer (DGU nr. 25.591 og 25.592), hvor DGU nr. 25.591 benyttes som reserveboring.

Grundvandet indvindes fra et sandlag, med kun en lille geologisk beskyttelse. Vandtypen kan karakteriseres som C.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Øland.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er konstateret 2,6-dichlorbenzamid (BAM), N,N-dimethylsulfamid (DMS) og 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811) i drikkevandet, dog under grænseværdien.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Østerby Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. august 2050
Tilladt indvindingsmængde 50000 m3
Indvinding 34179 m3
Indvindingsreserve 32 %
Vandtab (spild) 26 %
Antal tilsluttede ejendomme 243

Status 2020

Udvikling i planperioden 
I Østerby Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 ubebyggede matrikler i Østerby. Det forventes dog ikke at påvirke vandbehovet væsentligt. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034.

Østerby Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 50000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Østerby Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Østerby Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Østerby Vandværk:

  • Følge udviklingen i råvandskvaliteten med fokus på 2,6-dichlorbenzamid (BAM), N,N-dimethylsulfamid (DMS) og 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenze.
  • Fortsat arbejde på at reducere vandspild på ledningsnettet.

Østerby Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Østerby Vandværks hjemmeside.