Sandmosens Ny Vandværk

Sandmosens Ny Vandværk ligger syd for Kaas og Moseby.  Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes ud til forbrugerne via en hydrofor. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Sandmosens Ny Vandværk leverer vand til landejendomme.

Grundvand 
Sandmosens Ny Vandværk har 1 kildeplads med 1 indvindingsboring (DGU nr. 15.918).

Grundvandet indvindes fra sand, der ikke er beskyttet af et lerlag. Vandtypen kan karakteriseres som C.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i boringerne.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Sandmosens Ny Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 31. december 2047
Tilladt indvindingsmængde 10000 m3
Indvinding 6195 m3
Indvindingsreserve 38 %
Vandtab (spild) 1,9 %
Antal tilsluttede ejendomme 43

Status 2021 

Udvikling i planperioden
I Sandmosens Ny Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 ikke udlagt områder til nye beboelser eller erhverv i vandforsyningsområdet. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034

Sandmosens Ny Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 10000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Sandmosens Ny Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Nej
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Sandmosens Ny Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Sandmosens Ny Vandværk:

  •  

Sandmosens Ny Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Sandmosens Ny Vandværks hjemmeside.