Svinkløv Vandværk

Svinkløv Vandværk ligger i Svinkløv Klitplantage vest for Hjortdal. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Svinkløv Vandværk leverer vand til hotel, campingplads, sommerhusområde, helårsbeboelse og landejendomme. 

Grundvand 
Svinkløv Vandværk har 1 kildeplads med 3 indvindingsboringer (DGU nr. 24.571, 24.635 og 24.1102).

Grundvandet indvindes fra et grundvandsmagasin i skrivekridt. Magasinet har en vis beskyttelse i form af et lerlag af varierende tykkelse. Vandtypen kan karakteriseres som C-D.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er konstateret chloroform i afgangsvandet, dog under grænseværdien. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i drikkevandet.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Svinkløv Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. august 2047
Tilladt indvindingsmængde 25000 m3
Indvinding 21389 m3
Indvindingsreserve 14 %
Vandtab (spild) 9,0 %
Antal tilsluttede ejendomme 130

Status 2020

Udvikling i planperioden 
I Svinkløv Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes et større husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 ikke udlagt områder til nye beboelser eller erhverv i vandforsyningsområdet. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034

Svinkløv Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 25000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Svinkløv Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Nej
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Svinkløv Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Svinkløv Vandværk:

  • Følge udviklingen i råvandskvaliteten med fokus på chloroform og arsen.

Svinkløv Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Svinkløv Vandværks hjemmeside.