Forsyningsområder og ledningsnet

Forsyningsområder
Placeringen af de almene vandværker og deres nuværende og fremtidige forsyningsområder fremgår af kapitlet Vandværker. Forsyningsområderne dækker stort set hele kommunen. Der er enkelte ejendomme, som ligger udenfor vandforsyningsområde til almene vandværker.

Ledningsnet
Ledningsnettet transporterer drikkevandet fra vandværket til forbrugerne. Vandværkerne har ansvaret for at vedligeholde vandledningerne fra vandværket og til grundskel. Grundejeren har pligt til at vedligeholde ledningerne på egen grund. De almene vandværkers forsyningsområder er generelt veludbyggede. Ledningsnettene dækker alle større byområder samt stort set hele det åbne land. Forsyningsområderne dækker stort set hele kommunen, således at alle mindre enkeltanlæg kan blive tilsluttet en almen vandforsyning på nær nogle enkelte ejendomme.

Tegninger 
Vandværkerne har ansvaret for at sikre kvaliteten af deres ledningsnet og planlægge renoveringen. Et vigtigt grundlag for en sikker vandforsyning er tegninger over, hvor vandledningerne ligger, så vandværkerne kan:

  • give oplysninger til entreprenører, der skal grave i området, så ledningerne ikke bliver gravet over.
  • søge efter lækager på ledningerne og mindske vandtabet.
  • renovere og vedligeholde ledningerne.
  • begrænse en eventuel forurening på ledningsnettet.
  • give forbrugerne en høj sikkerhed for, at drikkevandet leveres uden afbrydelser.

Renovering 
Vandledninger holder i mange år, men vandværkerne bør løbende vurdere tilstanden og være forudseende med at renovere ledningsnettet. Jammerbugt Kommune opfordrer vandværkerne til at få lavet renoveringsplaner for forsyningsområdernes ledningsnet. Herved sikres en bedre planlægning af renoveringen samt et overblik over udgifter til renovering af ledningsnettet.

Det er vigtigt at ledningsarbejder følger en fast procedure og der er fokus på hygiejne under anlægsarbejdet for at undgå forurening af drikkevandet i ledningsnettet. Ledningsnettet bør dimensioneres med lave opholdstider.