Attrup Vandværk

Attrup Vandværk ligger lige nord for Attrup By. Udover iltning af vandet er der ingen vandbehandling på vandværket. Råvandet pumpes til iltningsanlæg og herfra videre til hydrofor og ud til forbrugerne. Bygning og tekniske anlæg er i god stand. Attrup Vandværk leverer vand til Attrup By samt landejendomme omkring byen.

Grundvand 
Attrup Vandværk har 1 kildeplads med 1 indvindingsboring (DGU nr. 25.588).

Grundvandet indvindes fra et kalkmagasin, der er uden en naturlig beskyttelse i form af overlejrende lerlag. Vandtypen kan karakteriseres som C.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er konstateret N,N-dimethylsulfamid (DMS) i drikkevandet, dog under grænseværdien.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Attrup Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. juli 2047
Tilladt indvindingsmængde 13500 m3
Indvinding 8092 m3
Indvindingsreserve 40 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme 58

Status 2020

Udvikling i planperioden 
I Attrup Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 ikke udlagt områder til nye beboelser eller erhverv i vandforsyningsområdet. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034

Attrup Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 13500 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Attrup Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Nej
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Nej
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Nej
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Attrup Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Attrup Vandværk:

  • Vurdere om indførsel af simpel vandbehandling vil kunne sikre overholdelse af vandkvalitetskravene.

Attrup Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Attrup Vandværks hjemmeside.