Hvolgaard Vandværk

Hvolgaard Vandværk ligger ca. 1 km nordvest for Vesterby. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til hydroforer og pumpes ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Hvolgaard Vandværk leverer vand til landejendomme omkring Vesterby og Østerby.

Grundvand 
Hvolgaard Vandværk har 1 kildeplads med 1 indvindingsboring (DGU nr. 25.49).

Grundvandet indvindes fra et kalkmagasin, som ikke er beskyttet af et ovenliggende lerlag og er derfor meget sårbart. Vandtypen kan karakteriseres som B.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Øland.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i drikkevandet.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Hvolgaard Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 15. februar 2048
Tilladt indvindingsmængde 15000 m3
Indvinding 7309 m3
Indvindingsreserve 51 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme 32

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Hvolgaard Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

I Helhedsplan21 er der ikke ændringer i Hjortdal Vandværks forsyningsområdet. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034

Hvolgaard Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 13500 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Hvolgaard Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift  
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne  
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem  
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Nej
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Nej

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Hvolgaard Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Hvolgaard Vandværk:

  •  

Hvolgaard Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Hvolgaard Vandværks hjemmeside.