Prioritering af vandressource

Alle ansøgninger om vandindvindingstilladelser behandles ud fra en konkret vurdering. I vurderingen indgår bl.a. hensynet til målsætninger for vandløb, søer og grundvandsforekomster jf. gældende Vandområdeplaner samt hensynet til den øvrige våde natur.

I områder hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov, vil kommunen som udgangspunkt prioritere således:

Prioritet 1: Vand til befolkningens almindelige vandforsyning, herunder erhverv tilsluttet almen vandforsyning.

Prioritet 2: Vand til opretholdelse af vandføring i vandløb og vandstand i vådområder med henblik på at opfylde målsætningerne for disse.

Prioritet 3: Vand til andre formål, herunder vandforsyning til markvanding og erhvervsformål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet.