Grundvand

Det er væsentligt at have kendskab til kvantiteten og kvaliteten af grundvandsressourcen i forbindelse med beskyttelse af grundvandet, så drikkevandet kan sikres både i dag og til fremtidige generationer. Grundvandet skal beskyttes, der hvor behovet er størst.

Staten har i forbindelse med den afgiftsfinansierede grundvandskortlægning gennemført en række undersøgelser og beregninger for at kunne vurdere grundvandsmagasinernes udstrækning, størrelse, kvalitet og naturlige beskyttelse i Jammerbugt Kommune.

Der er eksempelvis anvendt geofysiske undersøgelser for bl.a. at bestemme grundvandsmagasinernes udbredelse og nedre grænse. De geofysiske undersøgelser er også anvendt til en vurdering af eventuelle beskyttende lerlag.

Endvidere er der udført pejlinger og kemiske analyser i eksisterende boringer. Kortlægningens resultater er præsenteret i en række rapporter, som kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Figur: Områder med drikkevandsinteresser (OD), områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande for almene vandværker i Jammerbugt Kommune.