Blokhus Vandværk

[BILLEDE AF VANDVÆRK]

Blokhus Vandværk ligger i Blokhus By. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Blokhus Vandværk leverer primært vand til Blokhus By og sommerhusområderne omkring byen.

Grundvand 
Blokhus Vandværk har 1 kildeplads med 5 indvindingsboringer (DGU nr. 15.1201, 15.1202, 15.1239, 15.1240 og 15.1241).

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i drikkevandet. Blokhus Vandværk etablerede i 2021-2022 en ny kildeplads i Blokhus Klitplantage ved Plantørensvej udenfor Blokhus, som erstatning for kildepladsen i Blokhus By.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Blokhus Vandværk har ringforbindelse til Jonstrup Vandværk og Hune Vandværk. Forbrugerne kan herved forsynes ved forsyningssvigt.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 1. april 2047
Tilladt indvindingsmængde 170000 m3
Indvinding 128021 m3
Indvindingsreserve 25 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme 2345

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Blokhus Vandværks forsyningsområde findes der ingen enkeltindvindere.

Der er i Helhedsplan21 ikke udlagt områder til nye beboelser eller erhverv i vandforsyningsområdet. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034.

Blokhus Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 170000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Blokhus Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Nej

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Blokhus Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Blokhus Vandværk:

  •  

Blokhus Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration.

Kontaktoplysninger
Blokhus Vandværks hjemmeside.