Nørhalne Vandværk

Nørhalne Vandværk ligger i udkanten af Nørhalne By. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstankene. Fra rentvandstankene pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Nørhalne Vandværk leverer vand til Nørhalne By og landejendomme omkring Nørhalne.

Grundvand 
Nørhalne Vandværk har 1-2 kildepladser med 2 indvindingsboringer (DGU nr. 26.5354 og 26.6637).

Grundvandet indvindes fra begge kildepladser af et lag med skrivekridt. 

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Aabybro.

Vandkvalitet
Drikkevandet er af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Indholdet af NVOC i drikkevandet er dog højt. Nitratindholdet i den ene indvindingsboring er relativt højt (ca. 23-27 mg/l). Der er konstateret N,N-dimethylsulfamid (DMS) og Trifluoreddikesyre (TFA) i drikkevandet, dog under grænseværdien. 

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Nørhalne Vandværk har ringforbindelse til Vadum Vandværk i Aalborg Kommune samt en ældre forbindelse til Vildmoseværket (Aabybro Vand).

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 31. marts 2024
Tilladt indvindingsmængde 109800 m3
Indvinding 94343 m3
Indvindingsreserve 14 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme 627

Status 2020

Udvikling i planperioden 
I Nørhalne Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 udlagt et område til beboelse samt erhverv (let industri) i vandforsyningsområdet. Det forventes dog ikke at påvirke indvindingsmængden væsentligt.

Nørhalne Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 109800 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Nørhalne Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Nej

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Nørhalne Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Nørhalne Vandværk:

  • Fortsat følge udviklingen i vandkvaliteten med fokus på nitrat i boringer og vandværksvand.
  • Følge udviklingen i vandkvaliteten med fokus på NVOC, N,N-dimethylsulfamid (DMS), og Trifluoreddikesyre (TFA) i boringer og vandværksvand.
  • Have fokus på indvindingstilladelsens størrelse i takt med udviklingen i vandforsyningsområdet.

Nørhalne Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Nørhalne Vandværks hjemmeside.