Vandforsyningsstruktur

De overordnede mål for den fremtidige vandforsyningsstruktur er:

  • Indvindingsstrukturen skal være decentral, men koncentreret om de gode kildepladser.
  • Flere vandværker bør have fælles administration.

For at opfylde de overordnede mål har Jammerbugt Kommune opstillet følgende retningslinjer:

  • Vandværkerne skal indenfor de fire Vandråd fortsat indgå i et samarbejde om vandforsyningen, herunder nødforbindelser.
  • Kommunen vil i samarbejde med Grundvandsrådet afholde et årligt fælles vandværksmøde.
  • Vandværkerne skal undersøge fordele ved at samarbejde omkring administrative og driftsmæssige opgaver.
  • Vandværkerne skal undersøge fordele/ulemper ved oprettelse af en fælles Vandfond.

Jammerbugt Kommune strækker sig over et stort geografisk område med mange små bysamfund. Forsyningsstrukturen i kommunen har fulgt dette, hvor der stort set har været etableret et alment vandværk i hvert af de små bysamfund. En del af de almene vandværker er derfor mindre vandværker med relativt få forbrugere.

Der stilles stadig højere krav til vandværkerne i forbindelse med ny viden og lovgivning på vandforsyningsområdet. De øgede krav kan både være af administrativ art, i forbindelse med indberetninger og dokumentation af driften af vandværket, og af praktisk art i forbindelse med den fysiske indretning og sikring af det tekniske anlæg.

Jammerbugt Kommune opfordrer vandværkerne til, at indgå driftsfællesskaber for at mindske arbejdsbyrden for de enkelte vandværker. Vandværkerne kan for eksempel samarbejde omkring:

  • Fælles rådighedsvagt
  • Fælles driftspersoner
  • Fælles administrativt personale (regnskab og økonomi)
  • Fælles indkøb af tekniske løsninger.

Kommunen vil forsat have fokus på, at der opnås et tættere samarbejde mellem vandværkerne, da det vil gavne vandværkerne samt i sidste ende forsyningssikkerheden.

Der er en del af de mindre vandværker, som har gennemgået omfattende renoveringer, selvom de ligger forholdsvis tæt på hinanden. Jammerbugt Kommunes hensigt er, at nabovandværker fremover skal samarbejde tættere, så eksempelvis at driften af vandværksbygninger og behandlingsanlæg kan foregå på færre men større anlæg for at undgå omfattende renoveringer af de mindre anlæg. Samtidig vil indvindinger fra kildepladser/boringer med en dårlig vandkvalitet kunne reduceres.

Indenfor de seneste år er der blevet nedlagt en række mindre vandværker oftest pga. at vandkvaliteten er dårlig eller at vandværksbygninger, boringer eller teknik skulle gennemgå omfattende renoveringer for, at der fortsat kunne leveres vand af tilfredsstillende kvalitet.  Nogle vandværker er også lukket i forbindelse med arbejdet omkring beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), da udgifterne er blevet vurderet til at være for store for de enkelte forbrugere.