Fjerritslev Vandværk

Fjerritslev Vandværk ligger i Fjerritslev By. Kildepladsen ligger i et sommerhusområde nord for Fjerritslev By. Råvandet fra boringerne iltes, hvorefter det ledes til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Vandværket leverer vand til Fjerritslev By og landejendomme omkring byen.

Grundvand 
Fjerritslev Vandværk har 1 kildeplads med 9 indvindingsboringer (DGU nr. 24.744, 24.773, 24.774, 24.775, 24.776, 24.777, 24.778, 24.846 og 24.847).

Grundvandet indvindes fra et grundvandsmagasin i skrivekridt. Der findes ikke et sammenhængende lerlag, og den beskyttende effekt er meget ringe. Vandtypen kan karakteriseres som A på nær en enkel boring, som kan karakteriseres som D.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er konstateret Desphenyl chloridazon og 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811) i drikkevandet, dog under grænseværdien. Der er også konstateret N,N-Dimethylsulfamid (DMS) i 7 af indvindingsboringerne, ligeledes under grænseværdien. 

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Fjerritslev Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 31. december 2025
Tilladt indvindingsmængde 335000 m3
Indvinding 209220 m3
Indvindingsreserve 38 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme Ca. 2220

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Fjerritslev Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

I Helhedsplan21 er der udlagt arealer til fremtidig byzone (bolig og erhverv) og sommerhusområde. Det forventes dog ikke at påvirke vandbehovet væsentligt. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034. 

Fjerritslev Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 335000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Fjerritslev Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Fjerritslev Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Fjerritslev Vandværk:

  • Følge udviklingen i råvandskvaliteten med fokus på Dimethylsulfamid (DMS), Desphenyl chloridazon og 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenze.

Fjerritslev Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Fjerritslev Vandværks hjemmeside.