Pandrup Vandværk

Pandrup Vandværk ligger vest for Pandrup. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Pandrup Vandværk leverer vand til Pandrup By og ejendomme omkring Pandrup.

Grundvand 
Pandrup Vandværk har 3 kildepladser med henholdsvis 3 indvindingsboringer (Gl. Pandrup Vandværk, som primært benyttes som reserve: DGU nr. 15.399, 15.635 og 15.636), 3 indvindingsboringer (Engesgaarde: DGU nr. 15.662, 15.924 og 15.925) og 5 indvindingsboringer (Pandrup Vandværk: DGU nr. 15.691, 15.764, 15.765, 15.779 og 15.891).

Grundvandet indvindes på alle 3 kildepladser fra aflejringer af smeltevandssand, alle med beskedne dæklag af ler. Magasinet er på de to kildepladser i Pandrup beskyttet af mindre end 5 meter ler, mens der på kildepladsen ved Engesgaarde er 5-10 meter ler. Vandtypen for de 11 indvindingsboringer er af vandtypen A-C.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er relativt højt (32-33 mg/l), dog under grænseværdien (50 mg/l). Nitratindholdet er lavt på kildepladsen Engesgaarde. Der er 2,6-dichlorbenzamid (BAM) i tre boringer, N,N-dimethylsulfamid (DMS) i de tre boringer ved Gl. Pandrup Vandværk, 4CCP i en boring og Trifluoreddikesyre (TFA) i drikkevandet, dog under grænseværdien. 

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Pandrup Vandværk har ringforbindelse til Hune Vandværk og Kaas Vandværk. Forbrugerne kan herved forsynes ved forsyningssvigt.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 31. december 2036
Tilladt indvindingsmængde 330000 m3
Indvinding 222808 m3
Indvindingsreserve 33 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme Ca. 1650 forbrugere

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Pandrup Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 udlagt et nyt område til beboelse i vandforsyningsområdet. Det forventes dog ikke at påvirke indvindingsmængden væsentligt.

Pandrup Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 330000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Pandrup Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Ja

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Pandrup Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Pandrup Vandværk:

  • Følge udviklingen med fokus på indholdet af nitrat i boringer og vandværksvand.
  • Fortsat have fokus på hvordan vandværket fremover skal kunne overholde kravet til indhold af nitrat i drikkevandet.
  • Følge udviklingen af 2,6-dichlorbenzamid (BAM), N,N-dimethylsulfamid (DMS), 4CCP og Trifluoreddikesyre (TFA) i udsatte boringer og vandværksvand.

Pandrup Vandværk skal arbejde for at følgende målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Pandrup Vandværks hjemmeside.