Bejstrup Vandværk

Bejstrup Vandværk ligger nord for Bejstrup By i et landbrugsområde. Råvandet behandles i et lukket filter, inden det ledes videre til rentvandstanken. Fra rentvandstanken pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand. Bejstrup Vandværk leverer vand til Bejstrup By og landejendomme omkring byen.

Grundvand 
Bejstrup Vandværk har 1 kildeplads med 1 indvindingsboring (DGU nr. 24.833).

Grundvandet indvindes fra et grundvandsmagasin i skrivekridt. Magasinet er mindre godt beskyttet af et tyndt lag af moræneler. Vandtypen kan karakteriseres som A.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er generelt af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Nitratindholdet i drikkevandet er lavt. Der er ikke konstateret miljøfremmede stoffer i drikkevandet.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Bejstrup Vandværk har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 19. november 2051
Tilladt indvindingsmængde 33000 m3
Indvinding 25246 m3
Indvindingsreserve 24 %
Vandtab (spild) 0,25 %
Antal tilsluttede ejendomme 66

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I Bejstrup Vandværks forsyningsområde findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt.

I Helhedsplan21 er erhvervsområdet ved Bejstrup Maskinstation udvidet. Det forventes dog ikke at påvirke vandbehovet væsentligt. Vandbehovet forventes derfor at være det samme i 2034.

Bejstrup Vandværk har i dag en indvindingstilladelse på 33000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Bejstrup Vandværk er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Nej

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Bejstrup Vandværk
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Bejstrup Vandværk:

Bejstrup Vandværk skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværker, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Bejstrup Vandværks hjemmeside.