Forbrugerne og vandforsyningen

Vandværkerne skal ifølge lovgivningen hvert år informere forbrugerne om drikkevandets kvalitet på egen hjemmeside eller i et trykt medie. Derudover er det op til det enkelte vandværk selv at fastlægge, hvor meget informationen skal omfatte. Vandværkerne opfordres til også at informere forbrugerne om grundvandsbeskyttelse og ingen brug af sprøjtegifte.

Forbrugerne bør ligeledes opfordres til at holde øje med vandinstallationerne og få repareret eventuelt utætte installationer samt at aflæse vandmåleren jævnligt. Ved at følge udviklingen i vandforbruget kan man se eventuelle uregelmæssigheder i forbruget, der kan skyldes utætheder i skjulte vandledninger.

Vandværkerne skal være tilgængelige for forbrugerne, via enten en postadresse, hjemmeside eller telefonnummer, så vandværket kan kontaktes for eksempel i tilfælde af utilfredsstillende vandforsyningsforhold.

Eksempler på information til forbrugerne:

  • Oplysninger om vandkvalitet (lovpligtigt).
  • Havearbejde uden brug af sprøjtegifte.
  • Brug de rigtige materialer til rør og vandhaner i husene.
  • Gode vandvaner – aflæs vandmåleren og undgå en ekstraregning.
  • Tjek for utætte stikledninger – det er forbrugerens ansvar, og vandtab koster penge.
  • Hvor kommer drikkevandet fra – mere viden og større bevidsthed om drikkevand.

Regulativ

Ifølge Vandforsyningslovens § 55 skal vandværkerne udfærdige et regulativ for de almene vandværker. Regulativet beskriver forholdet mellem vandværk og forbruger bl.a. om retten til forsyning, bestemmelser om forsynings- og stikledninger, opsætning af vandinstallationer og afregningsmålere samt forholdsregler ved uheld, vandspild m.m. Regulativet indeholder endvidere regler for fastsættelse af vandværkernes takster.

Grundvandsrådet og alle vandværker i Jammerbugt Kommune har i samarbejde udarbejdet et regulativ, der omfatter alle vandforsyninger i Jammerbugt Kommune. Regulativet kan ses her