Vandforsyningen Brovst og Omegn

Vandforsyningen Brovst og Omegn er et samarbejde mellem fordelingsvandværkerne Brovst Vand, Arentsminde Vand og Halvrimmen Vand, som leverer vand til Brovst, Arentsminde og Halvrimmen samt landejendomme omkring byerne.

Der er ét vandværk, og det er beliggende i den nordlige del af Brovst. Råvandet behandles i lukkede filtre, inden det ledes videre til rentvandstankene. Fra rentvandstankene pumpes vandet ud til forbrugerne. Bygninger og tekniske anlæg er i god stand.

Grundvand 
Vandforsyningen Brovst og Omegn har 2 kildepladser med 8 indvindingsboringer (DGU nr. 25.385, 25.399, 25.483, 25.490, 25.491, 25.530, 25.1014 og 25.1015).

Grundvandet indvindes fra et grundvandsmagasin i skrivekridt. Der er ikke et sammenhængende lerlag der beskytter kildepladsen. Vandtypen kan karakteriseres som A.

Vandværket er omfattet af Indsatsplan for Tingskov/Brovst og Pandrup.

Vandkvalitet
Drikkevandet er af tilfredsstillende kvalitet og overholder kvalitetskravene. Indholdet af nitrat er højt (35-37 mg/l), dog under grænseværdien (50 mg/l). Der er plantet skov i en del af indvindingsoplandet til Vandforsyningen Brovst og Omegn, hvor der forventes en effekt indenfor den nærmeste fremtid. Der er konstateret 2,6-dichlorbenzamid (BAM), N,N-dimethylsulfamid (DMS), Methyl-desphenyl-cloridazon og Desphenyl-Chloridazon i drikkevandet, dog hovedsageligt under grænseværdien.

De seneste vandanalyser kan ses her.

Forsyningssikkerhed
Vandforsyningen Brovst og Omegn har ikke ringforbindelse til andre vandværker.

Klimatilpasning
Vandværker i Jammerbugt Kommune skal være opmærksomme på sikring af bygninger og rentvandstanke i forhold til klimaforandringer. I 2022 er der udarbejdet en revideret klimatilpasningsplan, som indeholder en screening af klimarisici i hele kommunen. Klimatilpasningsplanen revideres løbende.

Klimatilpasningsplanen kan ses her.

Indvinding og vandforbrug

Indvindingstilladelse Udløber den 15. oktober 2047
Tilladt indvindingsmængde 400000 m3
Indvinding 292612 m3
Indvindingsreserve 27 %
Vandtab (spild) Ukendt
Antal tilsluttede ejendomme 4 (2250)

Status 2021 

Udvikling i planperioden 
I forsyningsområderne findes der et mindre antal enkeltindvindere, som ikke forventes at påvirke indvindingsmængden væsentligt. Der findes ligeledes et mindre antal husdyrbrug, hvor det forventes at bedriften i fremtiden fortsat vil være forsynet fra egen boring.

Der er i Helhedsplan21 udlagt områder til nye beboelser og erhverv i vandforsyningsområdet til Brovst Vand. Det forventes dog ikke at påvirke indvindingsmængden væsentligt. 

Vandforsyningen Brovst og Omegn har i dag en indvindingstilladelse på 400000 m3/år, hvilket på baggrund af ovenstående forventes at være tilstrækkeligt i forhold til det fremtidige vandbehov.

Lovkrav til de almene vandværker
Vandforsyningen Brovst og Omegn er ifølge lovkrav forpligtet til følgende:

Lovkrav Lovkrav opfyldt
Den driftansvarlige har gennemført kursus om almindelig vandværksdrift Ja
Den driftansvarlige har gennemført et kursus om grundlæggende hygiejne Ja
Vandværket har indført et kvalitetssikringssystem Ja
Vandværket har en hjemmeside, som indeholder de nødvendige oplysninger for deres forbrugere Ja
Vandforsyningen har et godkendt takstblad pr. 2021 eller senere Nej

Tabellen opdateres løbende.

Plan for Vandforsyningen Brovst og Omegn
For at leve op til målene i Vandforsyningsplanen skal Vandforsyningen Brovst og Omegn:

  • Følge udviklingen i råvandskvaliteten med fokus på nitrat, 2,6-dichlorbenzamid (BAM), N,N-dimethylsulfamid (DMS), Methyl-desphenyl-cloridazon og Desphenyl-Chloridazon i udsatte boringer.
  • Fortsat have fokus på hvordan vandværket fremover skal kunne overholde kravet til indholdet af nitrat i drikkevandet.

Vandforsyningen Brovst og Omegn skal arbejde for at følge målene i Vandforsyningsplanen. Følgende mål er vigtige for forsyningssikkerhed og økonomi:

  • Undersøge muligheden for samarbejde med andre vandværk, herunder fælles administration og ringforbindelser til nabovandværker.

Kontaktoplysninger
Vandforsyningen Brovst og Omegns hjemmeside.